ซื้อคอนโดทั้งที ไม่รู้จัก EIA ได้ไง

25 ธ.ค. 61 : 12:55 น.

กล้าพูดได้เลยว่าแม้แต่ท่านที่ซื้อคอนโดไปแล้วบางท่านยังไม่รู้จักเจ้า EIA เลย วันนี้เราจะไปทำความรู้จัก EIA และเรียนรู้ถึงความสำคัญของมันกัน

ซื้อคอนโดทั้งที ไม่รู้จัก EIA ได้ไง

     EIA คืออะไร พูดได้ว่าหลายคนยังไม่ทราบเลยด้วยซ้ำแม้ว่าจะจ่ายเงินซื้อคอนโดไปแล้ว ก่อนจะเสียเงินซื้อคอนโดสักที่เราควรมาทำความรู้จักเจ้า EIA กันก่อน EIA ย่อมาจาก Environmental Impact Assessment Report หรือ รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการ  เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการ โดยหาทางป้องกันผลกระทบในทางลบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในโครงการนั้นให้เกิดน้อยที่สุด รวมถึงใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติในบริเวณโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

     แล้ว EIA สำคัญขนาดไหนละ ถ้าคอนโดที่เรากำลังจะซื้อไม่ผ่านEIA  ต้องบอกว่าสำคัญมากเพราะกฎหมายกำหนดไว้ ถ้าโครงการไหนไม่ผ่าน EIA ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ไม่สามารถออกใบอนุญาตจัดสรรโครงการ หรือกรณีก่อสร้างไปแล้วเกิดมีผู้คัดค้าน EIA โครงการนั้นก็จะต้องหยุดดำเนินการก่อสร้างทันที โดยเจ้าของโครงการต้องส่งรายงานเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจนกว่าจะผ่าน เมื่อผ่านแล้วโครงการถึงจะถูกอนุมัติให้ทำการสร้างต่อได้ ดังนั้นคอนโดที่ยังไม่ได้รับ EIA ราคาจะถูกกว่าคอนโดที่ได้รับ EIA แล้ว เนื่องจากคอนโดที่ได้รับอนุมัติ EIA จะได้รับการยืนยันว่าโครงการนี้สามารถูกถสร้างได้อย่างแน่นอน โดย EIA จะศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้านประกอบไปด้วย 

1. ทรัพยากรกายภาพ เป็นการศึกษาถึงผลกระทบ เช่น ดิน น้ำ อากาศ เสียง ว่าจะมี การเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
2. ทรัพยากรชีวภาพ การศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่มีต่อระบบนิเวศน์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์น้ำ ปะการัง เป็นต้น
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เป็นการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งทางกายภาพ และชีวภาพของมนุษย์ เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต จะเป็นการศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อมนุษย์ ชุมชน ระบบเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม รวมถึงทัศนียภาพ คุณค่า ความสวยงาม

ดังนั้นก่อนจะซื้อคอนโดก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลต่างๆของโครงการให้ละเอียดก่อนซื้อเพราะเงินที่เสียไปจะได้ไม่เสียเปล่าหรือไปจมกับโครงการที่อาจไม่ได้รับอนุญาติให้ดำเนินงานเพราะไม่รับอนุมัติ EIA กันนะครับ ปักษี ระบบจัดการหอพัก คำตอบของที่พักยุคดิจิทัล  #paxi  #digitalsolution  #ปักษี  #ระบบจัดการหอพัก  #คำตอบของที่พักทันสมัย  #แอพจัดการหอพัก  #ดิจิทัลมิเตอร์  #digitalmeter

AVAILABLE ON STORE

App Store Play Store